_S0A2213.jpg

Fastighetsförvaltning och projektledning

Våra tjänster

Vimini erbjuder fastighetsförvaltning och projektledning i kommersiella och privata miljöer. Främst inom hotell, restaurang, kontor men även bostäder.

Image by Scott Graham

Fastighetsförvaltning

Genom fastighetsförvaltningen hanterar vi teknisk-, ekonomisk- och administrativ förvaltning av era fastigheter oavsett om det handlar om hyresbostäder, kommersiella fastigheter eller privata boenden. Vi tar helhetsansvaret för skötsel, underhåll, kontakt med hyresgäster och planeringen kring eventuella åtgärder och renoveringar. Vi hjälper er med underhållsplaner och ser till att åtgärda eventuella fel/brister i rätt tid. Vi kan bistå med förvaltare, drift-/fastighetstekniker, projektledare. Skulle vår egen personal inte räcka till tar vi in rätt kompetenser anpassade för just er fastighet.

Ekonomisk förvaltning

Vi tar hand om de dagliga ekonomiuppgifterna, som ofta är omfattande, när det gäller förvaltning av en fastighet. Vår leverans innefattar hela kedjan av tjänster från kontraktsregistrering, hyresavisering, krav och inkasso, elektronisk fakturahantering, löpande redovisning, bokslut och årsredovisning till budget, analys och uppföljning.

Analysera grafer
_S0A6347.jpg

Projektledning

Att vara projektledare innebär att man tar ett helhetsansvar över projektet och ser till att kundens visioner och mål uppfylls. Projektledarens uppgift är att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och deltagare inom ett projekt. Rollen omfattar att stämma av de olika delarna i projektet och rapportera till Er som kund. Projektledaren har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de levererar rätt sak i utlovad tid och till rätt kvalitet inom fastställda kostnadsramar. 

Projekteringsledning

En god och planerad projektering är oftast en av de viktigaste  faktorerna för ett lyckat projekt i produktionsfasen.  Som projekteringsledare ser vi till att ta fram kompletta handlingar för att entreprenörerna skall kunna utföra projektet på ett sätt som inte innebär massa överraskningar för er som kund.

Vår uppgift blir således att förmedla Er vision på ett begripligt och kalkylerbart sätt.

Enligt oss bör en projekteringsledare både ha en god planeringsförmåga även besitta en stor kompetens inom produktionsledet.

_S0A6363.jpg
Image by Sven Mieke

Kontrollansvarig PBL

De flesta byggprojekt som omfattas av ett bygglov enligt Plan- och bygglagen kräver att byggherren anlitar en certifierad kontollansvarig. Kontrollansvariges uppgift är att upprätta en kontrollplan och närvara på ett tekniskt samråd med kommunen. 

Efter att ett startbesked har erhållits genomför den kontrollansvarige kontinuerliga kontroller enligt PBL och följer upp det som överenskommit vid det tekniska samrådet. 

Samverkansuppdrag

Genom total öppenhet och trygghet tillsätter Vimini en organisation för just ditt unika uppdrag. Hela uppdraget bygger på förtroende och tillit till varandra. Det gemensamma målet är totalkontroll från start till mål med fokus på ekonomi och funktion.

Image by Scott Graham