top of page
VIMINI

På Vimini är det medarbetarna som gör skillnad

Våra tjänster

Vårt erbjudande bygger på en stark grund av förtroende, engagemang och kunskap. Vi strävar alltid efter att förstå våra kunders affär och hur vår leverans kan bidra till att göra den ännu bättre. Genom att bygga starka relationer med våra kunder kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som verkligen passar deras behov. Vi är engagerade i varje steg av processen och sätter alltid kunden i fokus för att säkerställa deras nöjdhet. Vår breda kunskap och erfarenhet inom vårt område gör att vi kan leverera högkvalitativa resultat som överträffar förväntningarna. Vi är stolta över att vara en pålitlig partner för våra kunder och att kunna bidra till deras framgång.

Fastighetsförvaltning VIMINI

Fastighetsförvaltning

Genom fastighetsförvaltningen hanterar vi teknisk-, ekonomisk- och administrativ förvaltning av era fastigheter oavsett om det handlar om hyresbostäder, kommersiella fastigheter eller privata boenden. Vi tar helhetsansvaret för skötsel, underhåll, kontakt med hyresgäster och planeringen kring eventuella åtgärder och renoveringar. Vi hjälper er med underhållsplaner och ser till att åtgärda eventuella fel/brister i rätt tid. Vi kan bistå med förvaltare, drift-/fastighetstekniker, projektledare. Skulle vår egen personal inte räcka till tar vi in rätt kompetenser anpassade för just er fastighet.

Teknisk förvaltning

Teknisk fastighetsförvaltning är en viktig del av fastighetsförvaltning där målet är att bibehålla och utveckla fastighetens tekniska system och infrastruktur. Detta inkluderar allt från el- och VVS-installationer till ventilationssystem, hissar och brandlarm. Genom teknisk fastighetsförvaltning säkerställer man att fastighetens tekniska system fungerar på bästa sätt, vilket bidrar till att öka trivseln för hyresgäster och minska driftkostnaderna för fastighetsägaren. En viktig uppgift för teknisk fastighetsförvaltning är att genomföra regelbunden tillsyn och underhåll av fastighetens tekniska system. Detta innebär att man identifierar och åtgärdar eventuella problem och brister innan de leder till störningar eller driftavbrott. Man ser även till att fastigheten följer gällande lagar och regler kring säkerhet och miljö, samt ansvarar för att genomföra nödvändiga besiktningar och dokumentation av fastighetens tekniska system

Teknisk förvaltning VIMINI
Fastighetsdrift

Fastighetsdrift

Fastighetsdrift handlar om att sköta om och underhålla en fastighet på ett effektivt och hållbart sätt. Det omfattar allt från tillsyn och skötsel till felavhjälpande underhåll, energioptimering, SBA och egenkontroll. Det kan exempelvis handla om att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska eller att byggnaden har tillräckligt med brandlarm och utrymningsvägar. Det är också viktigt att följa upp fastighetens energiförbrukning och hitta sätt att minska den. För att fastighetsdriften ska fungera på bästa sätt är det viktigt med en väl fungerande ärendehantering och kommunikation mellan fastighetsförvaltaren, fastighetsteknikerna och hyresgästerna. Genom att ha tydliga rutiner för felanmälan och en effektiv kundtjänst kan problem snabbt lösas och hyresgästerna känna sig trygga i sin bostad eller lokaler. En bra fastighetsdrift handlar också om att vara proaktiv och förebygga problem innan de uppstår.

Ekonomisk förvaltning

Vi tar hand om de dagliga ekonomiuppgifterna, som ofta är omfattande, när det gäller förvaltning av en fastighet. Vår leverans innefattar hela kedjan av tjänster från kontraktsregistrering, hyresavisering, krav och inkasso, elektronisk fakturahantering, löpande redovisning, bokslut och årsredovisning till budget, analys och uppföljning.

Ekonomisk förvaltning VIMINI
Projektledning VIMINI

Projektledning

Att vara projektledare innebär att man tar ett helhetsansvar över projektet och ser till att kundens visioner och mål uppfylls. Projektledarens uppgift är att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och deltagare inom ett projekt. Rollen omfattar att stämma av de olika delarna i projektet och rapportera till Er som kund. Projektledaren har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de levererar rätt sak i utlovad tid och till rätt kvalitet inom fastställda kostnadsramar. 

Projekteringsledning

En god och planerad projektering är oftast en av de viktigaste  faktorerna för ett lyckat projekt i produktionsfasen.  Som projekteringsledare ser vi till att ta fram kompletta handlingar för att entreprenörerna skall kunna utföra projektet på ett sätt som inte innebär massa överraskningar för er som kund.

Vår uppgift blir således att förmedla Er vision på ett begripligt och kalkylerbart sätt.

Enligt oss bör en projekteringsledare både ha en god planeringsförmåga även besitta en stor kompetens inom produktionsledet.

Projekteringsledning VIMINI
Kontrollansvarig PBL VIMINI

Kontrollansvarig PBL

De flesta byggprojekt som omfattas av ett bygglov enligt Plan- och bygglagen kräver att byggherren anlitar en certifierad kontollansvarig. Kontrollansvariges uppgift är att upprätta en kontrollplan och närvara på ett tekniskt samråd med kommunen. 

Efter att ett startbesked har erhållits genomför den kontrollansvarige kontinuerliga kontroller enligt PBL och följer upp det som överenskommit vid det tekniska samrådet. 

Så här säger våra kunder

Frantzén Group

Viminis personal har alltid ställt upp och funnits startklara att leverera vid vår sida. Under senare år har samarbetet även utvecklats vidare till även innefatta ett förvaltningsansvar för den tekniska förvaltningen av våra restauranger. Projektledare, förvaltare och drifttekniker har alltid var ett flexibelt stöd för vår organisation.

Thomas Gynning CEO på Frantzén Group

bottom of page