top of page

Hållbarhet - en naturlig del av vår vardag

Vår omgivning befinner sig i förändring och utveckling där kraven på omställning och anpassning alltmer ökar. FN:s 17 globala mål (antogs september 2015) syftar till att göra världen mer hållbar och rättvis fram till 2030 (agenda 2030). Begreppet hållbar utveckling innefattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla har ett lika stort ansvar för den globala och lokala utvecklingen.

Alla de 17 globala hållbarhetsmålen är lika viktiga, i Sverige har det arbetats fram 17 nationella miljömål som kopplats till de globala målen. De svenska målen är i sin tur nedbrutna i delmål som hanteras av stat, kommun, enskilda myndigheter och företag. Beslut kring delmål sker dels genom lagar och förordningar, dels genom marknadsmässiga svängningar.

Krav på omställning och anpassning

Vimini förvaltning och projektledning

GRI (Global Reporting Initiativ) är en global organisation vilken ger en möjlighet att rapportera miljöarbete enligt en så kallad GRI-standard, där det finns två nivåer att lämna redovisning mot. I Sverige finns möjlighet att redovisa mot Communication on progress (COP).

 

Viminis ambition är att utmana, påverka och förverkliga våra kunders hållbarhetsambitioner. Vi är ett kunskapsbolag vilket gör att vi strävar efter att alltid vara pålästa och proaktiva inom hållbarhetsfrågor.

Global Reporting Initiativ

Vimini förvaltning och projektledning

Hållbarhets principer

Som grund för arbetet ligger vår affärsidé och arbetsmodell. Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete är våra kunder, medarbetarna, våra leverantörer, våra ägare och samhället där vi verkar.

Utveckla miljömässigt hållbara lösningar
Vara en ansvarsfull arbetsgivare
Fatta ansvarsfulla och långsiktiga ekonomiska beslut

Koppling mellan de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljömålen

En ytterligare koppling till de globala hållbarhetsmålen har vi i vårt arbete med vårt samhällsansvar enligt ISO 26000:2021. De huvudområden vi arbetar med är verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, egna arbetsförhållanden, samhällsengagemang och utveckling.

Begränsad klimatpåverkan (transporter, resor – växthusgaser, avfallsminskning, leverantörspåverkan)
Frisk luft (partiklar, öka andelen förnybar energi)
Giftfri miljö (hälso- och miljöfarliga egenskaper – kemikalier, utfasning av CMR ämnen)
Bebyggd miljö (minska städers miljöpåverkan)

Corporate Social Responsibility (CSR) eller socialt ansvarstagande handlar om att Vimini förvaltning & projektledning AB tar ansvar för hur vi påverkar samhället miljömässigt, socialt och ekonomiskt. CSR är inte enbart positivt för omvärlden utan kan även bidra till ökad lönsamhet för Vimini förvaltning och projektledning AB genom att vi optimerar användningen och minskar den onödiga förbrukningen av de resurser vi förfogar över.

 

Syftet med vår CSR-policy är att göra medarbetare inom organisationen medvetna om hur vi ser på och arbetar med socialt ansvarstagande.

Sammanfattning av vår policy

CSR-policy, 210531, ver 2

Vi slösar inte med jordens resurser. Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning. Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

 

Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin (eget avsnitt senare i dokumentet). För mer information om miljöarbetet i verksamheten se vår miljöpolicy.

Resursanvändning

Vimini förvaltning och projektledning
bottom of page